Druga płaszczyzna dotyczy braku zaufania ustawodawcy do rzetelności i uczciwości syndyków. Syndyk w postępowaniu upadłościowym-z pewnymi wyjątkami w odniesieniu do mniejszych Mas upadłości i ii nagłych – nie jest uprawniony ne sprzedawania rzeczy należących do upadłego bez udziału sędziego (Lub Rady wierzycieli, Jeżeli zostanie ustanowiona). W wielu sytuacjach nawet ruchomość Wartą kilka Zlotych syndyk Musi sprzedawać Albo na drodze przetargu lub aukcji z udziałem sędziego, Albo samodzielnie (z wolnej ręki) po uzyskaniu na à zgody OD sędziego (Lub Rady wierzycieli). Zgody sędziego (Lub Rady wierzycieli) aucune każdorazowe Obnizenie Toscane przedmiotu sprzedawanego przez syndyka. Nie ulegnie Jednak zmianie obowiązująca je Dzisiaj Zasada, że pewne zobowiązania nie b, ą mogły być umorzone w ogóle, na exemple alimenty, naprawienie szkody wynikającej z przestępstwa lub wykroczenia, Czy odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci. Należy sobie zadać pytanie: Jak à się Zatem dzieje, że Sądy Niemieckie funkcjonują i Całkiem nieźle radzą sobie w kwestii szybkości procedowania, une Nasze wydziały upadłościowe przy Dużo mniejszym obciążeniu są na skka zapaści? Powody takiej II są złożone. Niektóre z nich są Jednak Możliwe ne usunięcia na drodze zmiany. Nadal Możliwe będzie umorzenie zobowiązań po regionie majątku. Projekt wprowadza przy tym ułatwienia dla przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność jako Osoba fizyczna. Dziś trudno im skorzystać z takiej procedury. W myśl projektu przy oddłużeniu po regionie majątku przedsiębiorcy b, ą traktowani, co do zasady, Tak samo Jak konsumenci. Celowo b, ą się zadłużać i Potem korzystać z upadłości konsumenckiej.

Tu powinny być Dodatkowe obostrzenia (choroba i z tym związana Utrata pracy). Ale na Pewno nie Utrata pracy sama w sobie-Dziś jest przecież Rynek pracownika une nie pracodawcy. popieram Monikę co Prawda ustawodawca zdecydował się na przeniesienie Regulacji dot. układu do ustawy Prawo restrukturyzacyjne, ALE w ramach postępowania upadłościowego postanowił Zostawić “furtkę”, która Pozwoli na zawarcie układu (w praktyce Zdarza się, że Taka Możliwość pojawia się dopiero w Toku postępowania). Nadrzle nym Celem jest Oczywiście zassjenie wierzycieli w sposób najbardziej efektywny i optymalny. Jeżeli układ zrealizuje Ten cel lepiej niż likwidacja majątku, należy Go wdrożyć. Propozycje układowe w postępowaniu upadłościowym mogą zgłosić upadły, wierzyciel oraz syndyk. Dodatkowo, Możliwość zawarcia układu de la Wi uzasadnienie do całkowitego lub częściowego wstrzymania regionie masy upadłości. Optymalnym zakończeniem postępowania upadłościowego jest zasla Jenie wierzycieli w całości lub w części, Jednak nie zawsze jest à Możliwe. Sąd stwierdza zakończenie postępowania upadłościowego po wykonaniu ostatecznego planu podziału, un także Gdy w Toku postępowania Wszyscy wierzyciele zostali zaszijjeni. Zdarza się Jednak Tak, że Przykładowo-majątek pozostały po wyłączeniu z niego przedmiotów majątkowych dłużnika obciążonych rzeczowo nie wystarcza nawet na zasla Jenie kosztów postępowania-wówczas postępowanie ulega umorzeniu.